دانش نامه

کاربرد اوزن در حذف بو های زائد سالن های ورزشی و رختکن ها

همواره یکی از مکان های آلوده باشگاه ها هستند که علاوه بر وجود بوی عرق به دلیل مرطوب بودن محل مناسبی برای رشد قارچ ها و کپک ها می باشد. استفاده از گاز اوزن نیم ساعت قبل از ورود ورزشکاران این مشکل را رفع می نماید. اوزن سبب از بین رفتن بوی عرق ، ضدعفونی هوا و افزایش اکسیژن خواهد شد.

کاربرد اوزن در ضد عفونی میوه و سبزیجات

جهت ضد عفونی انواع سبزی و میوه جات کافی است پس از شستشوی میوه و سبزی در ظرف مخصوص شستشو شیلنگ دستگاه را درون آب به مدت 5 دقیقه قرار داده و بعد از 5 دقیقه آب تخلیه و بدون آبکشی به یخچال انتقال یابد و یا مصرف مستقیم قرار گیرد.

کاربرد اوزن در ضد عفونی محیط

گاز اوزن سبب نابودی سریع انواع فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) و نیز تخم انگل ها می باشد .