دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی محیط

گاز اوزن سبب نابودی سریع انواع فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) و نیز تخم انگل ها می باشد .