دانش نامه

کاربرد اوزن در حذف بو های زائد سالن های ورزشی و رختکن ها

همواره یکی از مکان های آلوده باشگاه ها هستند که علاوه بر وجود بوی عرق به دلیل مرطوب بودن محل مناسبی برای رشد قارچ ها و کپک ها می باشد. استفاده از گاز اوزن نیم ساعت قبل از ورود ورزشکاران این مشکل را رفع می نماید. اوزن سبب از بین رفتن بوی عرق ، ضدعفونی هوا و افزایش اکسیژن خواهد شد.

کاربرد اوزن در ضد عفونی محیط

گاز اوزن سبب نابودی سریع انواع فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) و نیز تخم انگل ها می باشد .