یکی از بزرگترین معضلات جامعه کنونی ما، گذشته از استفاده بی رویه آب از منابع طبیعـی ، برگشـت فاضـلاب و

تخریب محیط زیست است که گاهاً با بی دقتی انجام یافته و باعث تغییر اکوسیستم بومی می شود. غالباً بـا توجـه

به هزینه هاي بسیار بالاي احداث تصفیه خانه ها از یک سو و جاگیر بـودن و زمـان بـر بـردن سیسـتم تصـفیه از

سوي دیگر، کمتر واحد صنعتی یا خدماتی تولید کننده فاضلاب، رغبت به احداث تصفیه خانه نمـوده و یـا تمایـل

به تکمیل و راه اندازي صحیح سیستم را دارند.

فاضلاب حاصل از فرآیند صنعتی، مهم ترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارد و گاهی غلظت BOD و COD

و ترکیبات موجود در آن به دهها هزار میلی گرم در لیتر می رسد.

همواره توأم با اثرات جبران ناپذیر و تحمیل هزینه براي مردم و دولت بـوده اسـت فاضـلاب صـنایع و واحـدهاي

خدماتی، عموماً بر تمام خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی محیط زیست اثر سوء گذاشته و به مرور زمان

آن را دگرگون می سازد. لذا ما براي رفع مشکل تصفیه فاضلابهاي صنعتی، شهري و خدماتی، ما برای این مشکل

راه حل داریم

 

 

شرکت سامانه گستر شاهندژ (SGS)

 

با پشتوانه علمی و عملی با سابقه 25 ساله پرسنل خود در زمینه های مختلف علوم کاربردی از قبیل صنایع غذایی ، محیط زیست ، شیمی و مکانیک اقدام به طراحی تصفیه خانه فاضلاب فوق سبک صنعتی با رویکرد دوستار محیط زیست بودن و تکیه بر منابع داخلی و استفاده حداقل از تجهیزات خارجی جهت نیل به اهداف مشروحه ذیل نموده است :

 

1.استفاده از دو علم صنعت غذا ومحیط زیست.

 2.بالابردن کارایی سیستمهای فاضلاب موجود در واحدهای صنعتی دارای مشکل و یا نا کارا

 3.حداقل مساحت ممکن و یا بدون اشغال زمین.

 4.طراحی ، ساخت و اجرای سیستم  با استفاده از امکانات داخلی و عدم وابستگی به خارج.

 6.حداقل استهلاک.

 7.حداقل هزینه.

 8.حداقل زمان اجرا.

 9.بسته به هزینه اجرایی اتواسیون ویا غیر اتوماسیون.

 10.حداقل زمان باز سازی واحیای مجدد سیستم در صورت خرابی.

 11.عدم حساسیت به تغییرات ناگهانی

(PH- دما –مواد نگهدارنده وبازدارنده )

 12.سرعت در امر تصفیه.

 13.برگشت آب به چرخه تولید (دیگهای بخار – پرورش ماهی – گلخانه  هایپرتونیک – فضای سبز)

 14.داشتن حداقل پساب و دور ریز آب ( صرفه جویی در آب و برگشت حداکثری آب به چرخه تولید )

15.تصفیه پساب آب RO وامکان برگشت آن با مشخصات نزدیک به آب ورودی  RO و نیز کاهش سختی ومواد معلق آب ورودی سیستم جهت افزایش طول عمر فیلترها.

16.حذف آلاینده های عالی (فلزات سنگین از آب مخصوصا صنایع باطری سازی – چرم سازی و ...)

 17.امکان جابجایی و نقل و انتقال بسیار ساده با کمترین تخریب.

18.قابلیت افزایش و یا کاهش ظرفیت با کمترین هزینه و زمان.

 19.استفاده مجدد از لجن جهت تصفیه فاضلاب وکاهش مواد مصرفی وصرفه جویی اقتصادی.

21.امکان استفاده از لجن بعنوان کود.

 22.حاصلخیز کردن زمین های غیر قابل کشت و افزایش قدرت جذب آب .

 23.اشتغالزایی .

  

شتاب دهنده سبز همیشه در حال بروز رسانی  است

نظر بدهید