دانش نامه

کاربرد اوزن در ضد عفونی محیط

گاز اوزن سبب نابودی سریع انواع فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) و نیز تخم انگل ها می باشد .

کاربرد اوزن در ضد عفونی آب

آبی که می آشامیم ، کلریزه است و مزه نا خوشایندی دارد اوزن ماده ضد عفونی کننده ای است که طعم و مزه آب را بهبود می‌بخشد و بو را حذف می‌کند و مواد آلی و غیر آلی نامطلوب که ممکن است در حال حاضر در منابع آب وجود داشته باشد را اکسید می‌کند.