اوزن در غلظت پایین ، قادر است به عنوان یک ضد غفونی کننده شیمیایی جهت از بین بردن باکتری ها و ویروس ها به کار گرفته شود .
گاز اوزن به دلیل داشتن اکسیژن نوزاد و تاثیر مستقیم بر پروتئین یاخته ای : سبب نابودی سریع و آنی انواع میکروار گانیسمها و فرم های ویروسی و مخصوصا فرم های غیر رویشی ( انواع اسپور های باکتریایی و هاگ انواع قارچ و کپک ) که کلر و سایر ضد عفونی کننده قادر به نابودی آنها نیست می باشد و نیز تخم انگل ها را به راحتی نابود می کند .
گاز اوزن به دو روش در محیط قابل استفاده می باشد
الف) به صورت گاز
ب ) به صورت محلول

نظر بدهید